Изработването на компресорен-агрегат е в зависимост от конкретните експлоатационни условия и необходимостта на съответния клиент. Нашите инженери съобразявайки се със зададените технически характеристики за съответните производствени  условия (въпросник) базирайки се на всички предоставени данни в рамките на един до два дни ще Ви предоставят всички необходими разчети за избор на подходящ компресор.

Бутални компресорни агрегати

  • Вертикални безмаслени едно и двустепенни компресори с капацитет от 12-200 m3/ h
  • Хоризонтални компресори с капацитет до 600 m3/h
  • Антикорозионнo покритиe за корозивни и агресивни газове
  • Предназначени за използване в системи за претоварване, линии с високо налягане, дегазация и отпадъчни газове

Corken компресорите работят със следните технически газове:

воздух тетрахлорметан хлорэтил изобутилен оксид азота CFC-13 HFC-134А
аммиак сернистый карбонил этилен криптон гемиоксид азота CFC-113 HFC-152А
аргон хлор окиcь этилена метан n-октан CFC-114 сернистый ангидрид
бензол дифтормонохлорметан гелий метилацетилен кислород CFC-115 фтористая сера
биогаз хлорциан гексафторэтан метилбромид озон CFC-500 тетрафторэтилен
бутадиен циклохексан n-гептан метилхлорид n-пентан CFC-502 метилхлороформ
n-бутан циклопропан n-гексан фтористый метил фосген CFC-503 триметиламин
1-бутен дейтерий углеводородный газ метилмеркаптан пропан НСFC-22 бромистый винил
трифтормоно- диметиламин водород моноэталамин пропилен HCFC-141B винилфторид
броммеган диметиловый эфир хлорводород монометиламин хладагенты HCFC-142B винилхлорид
углекислый газ 2,2-диметилпропан изобутан природный газ CFC-11 HFC-14 ксенон
монооксид углерода этан изобутен неон CFC-12 HFC-23  

 

Устройство ход на компресора за претоварване на амоняк (примерен модел)

Двустепенен
конструкция на базата на хоризонтален компресор HG602BС
за работа с амоняк
Макс. капацитет за първа степен до 302 м3/час
Макс. капацитет за втора степен до 179 м3/час
задвижване: електромотор 58 кВт, ЕЕхеIIT3
минимално налягане на вход 0,8 бар
диференциално налягане 10 бар
присъединяване вход/изход DN80

Специална конструкция и система за автоматично превключване на режима на работа  и работа на двете степени на компресорния-агрегат.


Индустриални компресори